Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky JKK Professional s.r.o. účinné od 01.01. 2023.

I. Všeobecné podmínky
Všeobecné obchodní podmínky, (dále jen „VOP“), upravují práva a povinnosti mezi společností JKK Professional s.r.o. se sídlem Na Rozhraní 1377/7, 500 12 Hradec Králové, IČ 02398788, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C., vložce 32952, (dále „prodávající“), jako prodávajícím a jejími zákazníky, jako kupujícími (dále „kupující“) z kupních smluv (dále jen „Smlouva“) uzavíraných prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího a při uzavírání těchto smluv.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Otázky výslovně neupravené Smlouvou nebo těmito VOP se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění).

II. Ceny
Prodávající je plátcem DPH. Ceny uváděné na stránkách jako hlavní jsou uváděny včetně DPH, v detailních náhledech položek a tabulkách, jsou navíc uvedeny i cena bez DPH.

III. Objednání zboží, zpracování objednávky
Před odesláním objednávky je kupující povinen seznámit se s těmito „VOP“, seznámit se na internetových stránkách prodávajícího s technickými kroky vedoucími k podání objednávky a zkontrolovat údaje zadané do objednávky. Objednávku lze podat a smlouvu s prodávajícím lze uzavřít v českém jazyce. Tyto „VOP“ jsou na internetových stránkách prodávajícího přístupné a k dispozici ke stažení ve formátu PDF. Odesláním objednávky vybraného zboží kupující potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s „VOP“. Po odeslání objednávky se kupujícímu zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému, kupující má možnost vytisknout si objednávku. Pokud kupující při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte nebo objednávku opakujte.

Objednávka je považována za návrh na uzavření Smlouvy, jehož potvrzením prodávajícím vzniká právo kupujícího na dodávku zboží v rozsahu potvrzení objednávky v určeném sortimentu, množství, jakosti a balení, a právo prodávajícího na úhradu ceny zboží.

V případě nejasností má prodávající, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat kupujícího prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu kupujícího zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

IV. Dodací a platební podmínky
Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí od 1 až 3 prac. dnů. U zboží, které jde do výroby po jeho objednání, se pohybuje doba dodání v rozmezí 7-15 prac. dnů. O době dodání bude prodávající podrobně informovat kupujícího. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na kupujícího, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. V souladu s tím může prodávající v případě potřeby pro účely logistické optimalizace rozdělit jednu objednávku do více dílčích plnění.

Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, tj. 15 dní od objednání, má kupující plné právo zrušit svoji objednávku, formou emailu zaslaného na adresu info@jkk-pro.cz

U objednávek prodávající účtuje náklady na dodání dle sazebníku smluvních dopravců prodávajícího Česká pošta, TopTrans. Prodávající se zavazuje vždy využít nejvýhodnější možnost dopravy ve prospěch kupujícího. O ceně dopravy prodávající bude kupujícího informovat před samotnou platbou a předáním zboží dopravci.
Zboží je rozváženo prostřednictvím smluvních přepravců (Česká pošta, TopTrans). Cena za dopravu je účtována s výjimkou zboží, které je označeno značkou DOPRAVA ZDARMA. Zboží je rozesíláno s logistických center v Hradci Králové, v Praze, v Ostravě, v Českých Budějovicích a v Hodoníně.
Způsob platby

Bankovním převodem – pro státní instituce nabízíme platbu na fakturu (převodem) s individuální splatností. Tuto formu platby nevolí kupující, ale může o ní požádat, pokud má u prodávajícího opakované objednávky anebo pokud se jedná o státní instituce. V případě prodlení s úhradou finančního závazku – faktury za dodané zboží je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou.

Platba předem zálohovou fakturou – Zálohová faktura se standardně zasílá elektronickou poštou, částka platby předem je stanovena na 100% celkové hodnoty zboží, k hodnotě zboží bude připočtena cena přepravy dle platných dodacích podmínek. V případě neprovedení platby nebude zboží dodáno.
Zaslání zboží na dobírku – kupující zaplatí cenu zboží a cenu za dopravu při převzetí zboží. Tato služba je zpoplatněna částkou 48 Kč s DPH (39,67 Kč bez DPH).

V. Převzetí zboží
Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce či v případě osobního převzetí u prodávajícího, zboží zkontrolovat, zejména s ohledem na jeho úplnost a množství dle předaných dokladů, a dále překontrolovat neporušenost obalu, a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.

Při zjištění nedostatků je kupující povinen postupovat dle článku VII. těchto VOP.

VI. Podmínky a postup pro uplatnění práva kupujícího na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku má kupující podle ust. § 1829 a následujících občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

2. Odstoupit od smlouvy podle tohoto článku těchto VOP nelze zejména v případě, že zboží bylo vyrobeno na zakázku nebo jinak upravováno na přání kupujícího (například schody, přemostění, schůdky, požární žebřík apod.).

3. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno na adresu sídla prodávajícího nebo na emailovou adresu prodávajícího info@jkk-pro.cz.
V odstoupení kupující uvede
a) komu odstoupení adresuje (JKK Professional s.r.o. se sídlem Na Rozhraní 1377/7, 500 12 Hradec Králové)
b) výslovné oznámení, že odstupuje od kupní smlouvy
c) datum a číslo objednávky (smlouvy)
d) zboží, kterého se odstoupení týká
e) datum převzetí zboží
f) číslo bankovního účtu pro vrácení peněžních prostředků, které prodávající od kupujícího přijal
g) jméno a příjmení a adresu kupujícího
h) datum a podpis kupujícího

4. Pro odstoupení může kupující využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je ke stažení na internetových stránkách prodávajícího.

5. V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, že je nelze vrátit obvyklou cestou.

6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, je povinen zboží, které od prodávajícího obdržel, zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy tak, že je doručí na adresu prodávajícího uvedenou na faktuře. Ke zboží, které kupující vrací, je nutné přiložit průvodní dopis a doklady ke zboží.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně ceny za dopravu, které od něho na základě smlouvy přijal. Kupující souhlasí, aby mu peněžní prostředky byly vráceny převodem na bankovní účet jím uvedený. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8. V případě odstoupení od smlouvy kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud kupující užíval zboží nebo postupoval při koupi v rozporu se zásadami občanského práva, je povinen zaplatit prodávajícímu do pěti dnů od odstoupení náhradu za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho použití, náhradu za opotřebení zboží a obohacení získané užíváním věci.

VII. Záruka, odpovědnost za vady, reklamační řád

Záruka za jakost:

Prodávající poskytuje záruku na zakoupené zboží ve lhůtě 24 měsíců od data převzetí zboží kupujícím (pokud není uvedeno v detailu produktu jinak).

Reklamační řád:

Toto ustanovení „reklamační řád„ se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího JKK Professional s.r.o. a upravuje postup při uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží a postup při vyřizování reklamace.

1. Povinností kupujícího je zboží při převzetí řádně zkontrolovat. V případě zjištění nesrovnalostí či odchylek množství či druhu zboží proti průvodním dokladům, jakož i zjištění porušení obalů je kupující povinen zboží reklamovat u dopravce, popřípadě v místě odběru.

2. Pokud bude taková nesrovnalost při převzetí věci zjištěna je kupující povinen o tom vyhotovit písemný záznam (reklamaci), který nechá potvrdit přepravci, případně je oprávněn zásilku z tohoto důvodu nepřevzít. O těchto důvodech je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího písemně na adresu uvedenou na nákupní faktuře či na e-mailu info@jkk-pro.cz. Reklamační formulář je ke stažení na internetových stránkách prodávajícího.

3. Kupující je povinen zboží řádně prohlédnout. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nebude mu právo z vadného plnění přiznáno. Při reklamování vad zjevných při převzetí věcí, je třeba učinit oznámení neprodleně, nejpozději však do 1 dne od převzetí zboží.

4. Ostatní případné vady je nutno reklamovat neprodleně po jejich zjištění.

5. Reklamaci je třeba podat písemně (viz. Reklamační formulář) na adresu uvedenou na nákupní faktuře nebo na e-mail info@jkk-pro.cz. V písemném oznámení o vadách (reklamaci) je nutno popsat zjištěné vady tj. o jaké vady se jedná, a jak se projevují, a odkázat na číslo příslušné faktury či dodacího listu týkající se předmětného zboží a uvést, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Dále je kupující povinen uvést své kontaktní údaje a kontaktní osobu, která za kupujícího reklamaci vyřizuje. K reklamaci je předložit doklady o prodeji zboží (fakturu). Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací a čisté, jinak je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout. Potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, zašle prodávající kupujícímu emailem.

6. Kupující má při řádném a včasném uplatnění práv z odpovědnosti za vady
a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady a, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, právo na výměnu vadného zboží za nové zboží bez vad; pokud se však vada týká pouze součásti věci může kupující požadovat jen výměnu vadné součásti
b) není-li takový postup možný, právo odstoupit od kupní smlouvy
c) právo na přiměřenou slevu podle odst. 8. tohoto článku

7. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

8. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu
i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož
i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

9. Po obdržení reklamace bude kupující prodávajícím nejpozději do 3 dnů od obdržení písemné reklamace kontaktován a bude mu sdělen další postup při řešení uplatněné reklamace.

10. Prodávající JKK Professional s.r.o. si vyhrazuje právo nepřijímat žádné nevyplacené zásilky. Při oprávněné reklamaci budou kupujícím takto vynaložené náklady na odeslání zboží prodávajícím kupujícímu zaplaceny, při neoprávněné reklamaci jdou veškeré tyto náklady, včetně nákladů na opětovné zaslání zboží ke kupujícímu k tíži kupujícího.

11. O vyřízení reklamace, včetně sdělení, zda se jedná o reklamaci oprávněnou či nikoliv bude kupující vyrozuměn zpravidla do 10 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení závady a jejímu otestování. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena ve lhůtě stanovené zákonem o ochraně spotřebitele, tj. nejpozději do 30 dní ode dne obdržení reklamace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. V případě oprávněnosti reklamace prodávající, není-li to v rozporu s oprávněným požadavkem kupujícího, zpravidla vymění vadné zboží za bezvadné stejného druhu, popřípadě zboží shodného druhu a lepších parametrů.

VIII. Storno objednávky
Kupující je oprávněn již vystavenou objednávku stornovat, učiní-li tak kdykoliv před přijetím objednávky do systému prodávajícího. O přijetí objednávky (označena „Přijata“) je kupující informován prostřednictvím e-mailu. Po přijetí objednávky do systému musí kupující storno provést dohodou s prodávajícím.

Storno objednávky lze provést pouze elektronickou formou zasláním emailu na info@jkk-pro.cz

IX. Závěrečná ustanovení
Účastníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které při jednání o uzavření Smlouvy označili za důvěrné.
Písemnosti si budou účastníci doručovat na adresu uvedenou ve Smlouvě. Nebude-li účastník na uvedené adrese zastižen, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy byla tato uložena na místně příslušné úřadovně veřejného přepravce poštovních zásilek.

X. Ochrana dat
V souladu se Zákonem o ochraně dat č. 101/2000 Sb., budou veškeré získané osobní údaje přísně zabezpečeny, nebudou poskytovány žádné 3. osobě a budou využívány pouze v komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

Adresní a identifikační údaje kupujícího včetně kontaktů mohou být využity pouze prodávajícím JKK Professional s.r.o., a to pouze pro účely statistického zpracování, přímé komunikace s kupujícím, případně zasílání obchodních sdělení a nabídek.

Zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP kupující souhlasí s používáním svých osobních údajů ve výše popsaném rozsahu.

REKLAMAČNÍ LIST

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY